Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/04/2023

(cập nhật ngày 15/08/2023)

 

A. Giới thiệu chung

Thông báo Bảo mật và Riêng tư Dữ liệu này (“Thông báo”) được thực hiện bởi “Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Win (“WIN R&D”) và mô tả các hoạt động của WIN R&D liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng WIN R&D.

 

1. Thuật ngữ trong Thông báo

Luật hiện hành là tất cả các luật, quy chế hoặc quy định ràng buộc áp dụng cho WIN R&D theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Bên thứ ba là các cá nhân, tổ chức không thuộc pháp nhân của WIN R&D và có hợp đồng với WIN R&D trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

+ Các cá nhân hoặc công ty độc lập;

+ Các tổ chức mà WIN R&D trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu;

+ Thuật ngữ “bên thứ ba” trong thông báo này bao gồm nhà cung cấp và các đối tác, tổ chức khác.

– Các thuật ngữ Dữ liệu cá nhân cơ bản, Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng, Dữ liệu tiếp thị được hiểu theo các thuật ngữ trong nghị định 13/2023.

 

2. Phạm vi của Thông báo này

Thông báo này điều chỉnh cách thức mà WIN R&D thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang tin điện tử hoặc dịch vụ của WIN R&D và/hoặc người có liên quan của Khách hàng theo các mối quan hệ do luật yêu cầu phải thu thập; và/hoặc đồng sở hữu, sử dụng sản phẩm/dịch vụ của WIN R&D (gọi là “Quý khách”).

Chúng tôi khuyến khích Quý khách đọc kỹ thông báo này và thường xuyên kiểm tra trang tin điện tử để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà WIN R&D có thể thực hiện theo các điều khoản của Thông báo.

Thông báo này là một phần các điều khoản và điều kiện chung và là phụ lục không tách rời của Hợp đồng dịch vụ của từng sản phẩm, dịch vụ mà Quý khách đã xác lập với WIN R&D.

 

3. Chấp nhận Thông báo

Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào, quý khách được coi là đã chấp nhận Thông báo này.

Trong trường hợp quý khách không chấp nhận các điều khoản, hoặc rút lại đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách theo mục đích trong Thông báo này, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các tính năng trên trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của WIN R&D bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp.

WIN R&D sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của WIN R&D sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

 

4. Cập nhật, sửa đổi Thông báo

WIN R&D có quyền thay đổi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc cập nhật Thông báo này bất kỳ lúc nào.

Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang điện tử của chúng tôi và/ hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp. WIN R&D khuyến nghị quý khách nên thường xuyên theo dõi Thông báo này để cập nhật các thay đổi và luôn được thông báo về cách thức WIN R&D đang bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách.

Việc quý khách tiếp tục sử dụng các trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị được coi là tiếp tục sử dụng dịch vụ của WIN R&D và chấp nhận Thông báo này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan.

 

B. Thông tin WIN R&D sẽ thu thập

 

5. Các loại dữ liệu cá nhân mà WIN R&D thu thập

Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập bởi WIN R&D hoặc đại diện theo Thông báo này có thể khác nhau tùy theo thẩm quyền và luật hiện hành. Các danh mục liệt kê dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ, tương tác của Quý khách với WIN R&D.

Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ tên, số điện thoại, email khi quý khách chủ động cung cấp cho chúng tôi.
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:  Không thu thập
Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật (bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử, thống kê sử dụng website, ngày và giờ kết nối với website, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác); Các thông tin này được thu thập theo hình thức ẩn danh, có nghĩa là từ những dữ liệu này không ai có thể xác định được cá nhân cụ thể nào.
Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp v.v…

 

6. Cách thức thu thập thông tin cá nhân và phương pháp thu thập:

– Trực tiếp từ quý khách
– Từ các form liên hệ hoặc khung chat trên website
– Từ các trao đổi, liên lạc với quý khách
– Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động. WIN R&D có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối
– Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
– Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.
– Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
– Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
– Các phương tiện khác: WIN R&D có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi quý khách tương tác với WIN R&D thông qua bất kỳ phương tiện nào khác
WIN R&D có thể nhận dữ liệu cá nhân về quý khách từ các bên thứ ba khác
Ví dụ: Nếu quý khách tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba trên Trang tin điện tử hoặc trong Ứng dụng, WIN R&D có thể nhận được dữ liệu cá nhân của quý khách từ bên thứ ba có liên quan, theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên thứ ba đó.

Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu cá nhân như vậy, WIN R&D sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba có liên quan đã có sự đồng ý của quý khách đối với: (i) việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba cho WIN R&D; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của WIN R&D trong Thông báo này. Nếu quý khách không đồng ý, vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân của quý khách cho bên thứ ba.

 

C. Cách WIN R&D sử dụng thông tin đã thu thập

 

7. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách

 

– WIN R&D có thể xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

– Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ; thực hiện các chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ  của WIN R&D;
– Sử dụng, phân tích các thông tin của quý khách để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm, hướng tới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của quý khách;
– Gửi cho quý khách thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của quý khách, tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp;
– Quảng cáo hành vi trực tuyến hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích;
– Hiển thị nội dung của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào quý khách có thể chọn;
– Quản lý nội dung, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị; hoặc nền tảng khảo sát;
– Gửi truyền thông về việc quản lý tài khoản của quý khách và các tính năng của trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị;
– Gửi cho quý khách thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của quý khách, tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp;
– Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân của quý khách;
– Bảo vệ khỏi gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác;
– Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của WIN R&D;
– Tuân thủ Luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của WIN R&D;
– Thông báo cho quý khách về những thay đổi đối với sản phẩm và dịch vụ trong các trường hợp các chính sách quản lý của
Nhà nước, các quy định của pháp luật hoặc thị trường có sự thay đổi, biến động bất thường hoặc theo sự thay đổi, hoặc cập nhật các Quy định/Chính sách của WIN R&D;
– Đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây: (i) cho các mục đích đảm bảo chất lượng; (ii) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động; (iii) phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của chúng tôi; (iv) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc (v) tiến hành điều tra các sự cố theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước;
– Các mục đích khác theo Thỏa thuận liên quan khi quý khách tham gia/sử dụng dịch vụ của WIN R&D;
– Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động kinh doanh của WIN R&D; và
– Theo bất kỳ cách thức nào khác mà chúng tôi thông báo cho quý khách, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được luật hiện hành cho phép.

D. WIN R&D bảo vệ thông tin đã thu thập

 

8. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách

WIN R&D cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền của quý khách đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định của Luật hiện hành.

WIN R&D áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp cũng như các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp, để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý dữ liệu cá nhân khác.

Tuy nhiên, Internet không phải là một môi trường an toàn và WIN R&D không thể đảm bảo tuyệt đối rằng dữ liệu cá nhân của quý khách được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Khi quý khách sử dụng Internet để truyền tải dữ liệu cá nhân, quý khách chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. quý khách có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Quý khách cần thông báo ngay cho WIN R&D nếu phát hiện có hành vi lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập ngay lập tức.

 

9. Cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách

WIN R&D sẽ không bán, trao đổi, cho thuê (có thời hạn hoặc vô thời hạn) các dữ liệu cá nhân của quý khách mà không có sự chấp thuận của quý khách theo Luật hiện hành. WIN R&D có thể chia sẻ hoặc cung cấp/sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách cho các bên liên quan sau:

– Nhân viên và đại lý của WIN R&D phục vụ cho các mục đích được nêu trong Thông báo này;

– Người nhận bên ngoài WIN R&D, bao gồm cả các đối tác/nhà thầu phụ của đối tác, các công ty con/công ty liên kết của WIN R&D và toàn bộ hoặc bất kỳ đối tác tin cậy có quan hệ hợp tác với WIN R&D mà WIN R&D đã có thỏa thuận về nghĩa vụ bảo mật dữ liệu Khách hàng và tuân thủ quyền riêng tư đối với dữ liệu, nhằm phục vụ các mục đích được nêu trong Thông báo này;

– Đối tác mà WIN R&D ký thỏa thuận phân phối sản phẩm WIN R&D với tư cách là đại lý tổ chức của đối tác) nhằm mục đích cung cấp sản phẩm bảo hiểm theo nhu cầu của Khách hàng;

– Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp WIN R&D vận hành nghiệp vụ, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho quý khách các sản phẩm hoặc dịch vụ quý khách đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt WIN R&D, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát, v.v;

– Nếu quý khách thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thanh toán trực tiếp cho WIN R&D, thì dữ liệu cá nhân của quý khách có thể cần được cung cấp cho bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) nhằm mục đích hỗ trợ các khoản thanh toán đó;

– Trong trường hợp đề xuất hoặc hoàn thành việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của WIN R&D (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể, thanh lý hoặc tái cơ cấu hoặc thay đổi quyền kiểm soát), WIN R&D có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của quý khách cho người bán hoặc người mua tiềm năng, hoặc đại diện của họ, với điều kiện là WIN R&D đã thực hiện các bước hợp lý, hợp pháp trước tiên để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của quý khách;

– Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được pháp luật cho phép.

E. Quyền và nghĩa vụ của bạn với tư cách là Khách hàng

 

10. Quyền và nghĩa vụ của quý khách liên quan đến dữ liệu cá nhân mà WIN R&D thu thập

WIN R&D có thể hỗ trợ quý khách truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của quý khách do WIN R&D nắm giữ.

Khi quý khách muốn truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý khách mà chúng tôi đang sở hữu, hoặc khi quý khách cho rằng dữ liệu cá nhân được chúng tôi nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc không cập nhật, nếu có liên quan, quý khách có thể yêu cầu chúng tôi thông qua chi nhánh của chúng tôi hoặc qua (các) kênh khác mà chúng tôi có thể thiết lập tùy từng thời điểm.

WIN R&D, bằng nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của quý khách khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ quý khách.

Xin lưu ý rằng WIN R&D có thể, bằng quyết định của mình, cho phép chỉnh sửa theo yêu cầu và/hoặc có thể yêu cầu thêm tài liệu chứng minh về dữ liệu mới để tránh gian lận và không chính xác.

WIN R&D cam kết xử lý dữ liệu của quý khách dựa trên sự đồng ý của quý khách theo mục đích của Thông báo này trừ trường hợp luật có quy định khác. Trong trường hợp quý khách nhận thấy có vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách, quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi hỗ trợ xử lý, trong khả năng cho phép của chúng tôi, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Xin lưu ý rằng các quyền khác như quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường, tự bảo vệ của quý khách sẽ tuân theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp giữa quý khách và WIN R&D có thỏa thuận khác.

 

F. Các ghi chú bổ sung

 

11. Dịch vụ bên thứ ba

Quý khách có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác của WIN R&D.

WIN R&D không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và WIN R&D không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào.

Các trang tin điện tử và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của riêng của bên thứ ba.

 

12. Tiếp thị trực tiếp

Như được nêu trong Thông báo này và phù hợp với các yêu cầu của Luật hiện hành, các đối tác tiếp thị trực tiếp của WIN R&D hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của WIN R&D, có thể liên hệ với quý khách qua email, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện điện tử khác, bất cứ lúc nào, để cung cấp cho quý khách thông tin liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý khách có thể quan tâm.

Nếu quý khách muốn hủy đăng ký nhận các thông báo này, WIN R&D đính kèm các chi tiết hướng dẫn hủy đăng ký trong mỗi thông báo.

 

13. Cookies

Khi quý khách sử dụng hoặc truy cập các trang tin điện tử của WIN R&D, chúng tôi có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của quý khách. “Cookie” là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của quý khách khi quý khách truy cập một trang tin điện tử. Nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của quý khách và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của quý khách.

WIN R&D có thể sử dụng thông tin này để nhận diện quý khách khi quý khách quay lại các trang tin điện tử của chúng tôi, để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa trên các trang tin điện tử của WIN R&D, để tổng hợp số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của trang tin điện tử và để cải thiện các trang tin điện tử của chúng tôi.

Quý khách có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu quý khách quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie từ các trang tin điện tử của WIN R&D, quý khách có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các trang tin điện tử của WIN R&D.

WIN R&D có thể xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách thông qua công nghệ cookie, theo các quy định của Thông báo này. WIN R&D cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà WIN R&D biết trước đây đã truy cập trang tin điện tử của mình.

Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các trang tin điện tử của WIN R&D (ví dụ: các tính năng truyền thông xã hội), các bên thứ ba đó có thể thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu quý khách chọn tương tác với nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

 

14. Lưu trữ dữ liệu

WIN R&D sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý khách trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Thông báo về Bảo mật và Riêng tư dữ liệu này. WIN R&D cũng có thể cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý khách trong một giai đoạn thời gian, chẳng hạn như khi Luật hiện hành yêu cầu.

 

G. Liên hệ

Mọi thắc mắc liên quan đến Thông báo Bảo mật, xin bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT WIN

– Địa chỉ email: admin@win-rd.com

– Điện thoại liên lạc: 0906 788 168

HQ: L17-11, Tầng 17, Toà nhà Vincom Center Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

WIN R&D CENTER: 36/8A Nguyễn An Ninh, TP. Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam